Sammenlign produkter

Du kan sammenligne inntil 5 produkter

fjern alle produkter

Kundeservice

Trenger du hjelp?

Kontakt gjerne oss på kundeservice via telefon eller e-post om du har noen spørsmål. Vi hjelper deg med alt fra bestilling til å opprette en service. Om vi har stengt kan du bruke vårt kontaktskjema. Vi kommer til å besvare din mail så fort som mulig.

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:
Firmanavn: BSR AS/ Sykkelstasjonen.no
Kontaktadresse: Stabburveien 7-9,1617 Fredrikstad
E-post: post@sykkelstasjonen.no
Telefonnummer: 69109810
Organisasjonsnummer: 996482189

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Angrefrist & Åpent kjøp

Angrefrist & Åpent kjøp

For å kunne angre ditt kjøp får du kun bruke produktet i den utstrekning som kreves for å bedømme om du er fornøyd med det. Du har lov til å prøve varen forsiktig, men den må ikke være tatt i bruk eller skadet. Du får selvsagt åpne produktemballasjen om det trengs for at du skal kunne undersøke produktet.

Om du velger å benytte deg av din angrerett, ber vi deg tenke på at produktet skal være i vesentlig uforandret stand, dvs. ikke ødelagt eller skadet. Tenk på at du står for transportrisikoen tilbake til oss. Vær nøye når du pakker ned produktet, og bruk helst original produktkartong/produktemballasje og medfølgende innpakkingsemballasje, samt evt. ytterkartong eller minst likeverdig fraktemballasje som varen ankom med. Et tips er derfor å ta vare på all original emballasje samt kartonger til du er sikker på om du ønsker å beholde varen. Varen skal returneres i komplett stand, det innebærer at alt tilbehør som f.eks. fjernkontroll, bruksanvisning, batterier m.m. skal inngå i returen.

BSR AS/ Sykkelstasjonen.no forbeholder seg retten til å debitere en selvkostnadspris for manglende deler ved en ikke-komplett retur til oss. Vi tar heller ikke imot pakker som sendes i postoppkrav.

Slik returnerer du en vare:

Gi så raskt som mulig beskjed til oss på e-post eller tlf. om at du ønsker å benyttet deg av din angrerett. Print og fyll ut angrefristskjema som finnes nedover eller vedlagt i leveransebeskjed-eposten som ble sendt til deg samme dag som vi plukket og pakket din ordre. Ved å gjøre dette hjelper du oss, slik at vi kan gi deg bedre og raskere service.

Send alltid returen som Verdipost eller Rekommandert Post. For at vi lettere skal kunne finne din retur er det bra om du melder inn med et sporingsnummer fra posten. Husk å ta godt vare på kvitteringen.

Om du som kunde benytter angreretten står du for returfrakten. Øvrige kostnader som varens pris og frakt fra BSR AS/ Sykkelstasjonen.no til deg som kunde tilbakebetales.

Unntak
Angreretten gjelder ikke dersom:
Varen ikke kan returneres i samme stand og mengde, og skaden eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
Angrerett og åpent kjøp i 14 dager gjelder ikke bedriftskunder.

Vår returadresse:

 • BSR AS/ Sykkelstasjonen.no
 • Stabburveien 7-9
 • 1617, Fredrikstad

Vennligst observer at "Åpent kjøp" ikke gjelder for bedrifter.

angrerettsskjema.pdf

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsretten er dine lovbestemte klagerettigheter. Du kan reklamere i to eller fem år, avhengig av hvor lenge tingen er ment å vare.

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år.

Mer informasjon om reklamasjonsrettigheter og hvilke krav du kan stille til varen finner du på Forbrukerrådets temaside om forbrukerkjøpsloven.

Personvern og informasjonskapsler

1. Personopplysninger som registreres i forbindelse med ordrebehandling, kundeservice og reklamasjoner

Vi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk og kun i den grad det er nødvendig for å etterkomme våre avtaleforpliktelser ovenfor en bruker eller for å ferdigstille et bestilt produkt. Vi registrerer navn, epostadresse, postadresse, telefonnummer, informasjon om betalingsmetode og transaksjoner.

2. Bruk av personopplysninger

Dine personopplysninger blir utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen eller det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg ,for eksempel sende deg ønskede varer, eller i lovbestemte tilfelle.

3. Hvordan håndterer vi personopplysninger

BSR AS / Sykkelstasjonen.no er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven, derunder EU-forordning 2016/679 General Data Protection Regulation («GDPR»).

4. Informasjonskapsel (Cookies)

En informasjonskapsel (cookie) er en type automatisk innsamlet informasjon, som brukes til å gjenkjenne din datamaskin eller mobiltelefon. Den gir informasjon om din aktivitet på våre nettsider, noe som gjør det lettere for deg ved at din enhet for eksempel husker dine login-detaljer ved neste besøk. Informasjonskapsler gir oss også informasjon om din atferd på våre nettsider, og hjelper oss dermed å tilpasse mer relevant innhold til deg. Vi bruker både sesjonsbaserte og permanente cookies for å samle inn, lagre, og noen ganger spore, ulik informasjon. En sesjonsbasert cookie forsvinner av seg selv når du lukker din nettleser. En permanent cookie er fortsatt aktiv etter at du har lukket nettleseren, og kan generelt sett bli fjernet ved hjelp av din nettleser. Se i hjelp-seksjonen i din nettleser for hvordan du fjerner cookies om dette er ønskelig.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Leveringstid

Ved kapasitet blir alle ordre sendt 1-3 dager etter bestilling. Leveringstiden blir 3 til 10 virkedager.

Frakt

 • Sykkelstasjonen.no tilbyr gratis levering på ordre over 1499,-
 • For ordre under 1499,- fraktpris er 99,-
 • Hvis du velger postoppkrav, vil det komme til gebyr på 49,- i tillegg.
 • Vi sender ikke til utlandet.

Feil ved levering

Iblant blir det dessverre feil, og da skal vi selvfølgelig utbedre feilen så godt vi kan.

Dersom din vare er skadet ved levering er det viktig å melde ifra om fraktskaden til oss på Sykkelstasjonen.no kundeservice innen 3 virkedager fra mottakelsen av varen. Synlige skader skal være anmerket på utleveringsbilaget.

Vennligst spar på emballasjen for eventuell reklamasjon til posten.

Kundeservice tlf: 95058868 eller kundeservice@sykkelstasjonen.no

365 dager returrett

Det er vårt mål å ha en returordning som er enklest mulig for deg. Hvis du ikke er fornøyd med et produkt du har kjøpt hos oss, kan du returnere det til oss i hele 365 dager etter kjøpet. Så lenge produktet ikke er tatt i bruk og fortsatt er uåpnet tar vi gjerne varen i retur og du får pengene tilbake på din Sykkelstasjonen.no konto.

 • Produktet må være ubrukt og i samme stand som når du mottok det. Og i orginal boks og forpakning.Orginal forpakning kan heller ikke være ødelagt.
 • 365 dager returrett gjelder ikke på produkter som er defekte eller har feil – Slike produkter må returneres etter våre defekte produkters retur regler
 • På produkter med en spesifikk utløpsdato gjelder ikke vår 365 dagers returrett.
 • Produkter må sendes tilbake sammen med kvittering / ordrebekreftelse
 • Retur porto blir ikke tilbakebetalt.
 • Du vil få en epost og hele beløpet vil bli overført til din Sykkelstasjonen.no konto. Det er som en tilgodelapp, og pengene vil ikke bli betalt ut til din bankkonto.
 • Vi reserverer oss retten til å avslå returnerte produkter som ikke er returnert i samsvar med våre returregler. Og du kan bli krevd for betaling for å sende varen tilbake igjen til deg. Vår returrett påvirker ikke din returrett i henhold til norske lover.

Spørsmal og Svar

Hva gjør jeg hvis min vare går i stykker under garantiperioden?

Hvis din vare går i stykker kan du ta produktet direkte til et verksted.

Hvordan gjør jeg hvis jeg vil levere tilbake et produkt?

For at du skal føle deg trygg med ditt innkjøp på Sykkelstasjonen.no tilbyr vi alltid 14 dagers angrefrist. Du kan levere tilbake et produkt ved å sende tilbake produktene til oss per post. Les mer om hvordan du går frem under våre Angrefrist & Åpent kjøp side.

Er det mulig å endre på en bestilling?

Ja, du kan enkelt forandre på en bestilling så lenge ordren ikke er bekreftet/sluttført.

Er det mulig å avbestille en ordre som er sendt?

Avbestillinger kan kun gjøres før bestillingen er blitt behandlet. Du må derfor være rask hvis du vil avbestille, eller så kan det være for sent. Det er kun mulig å avbestille hele bestillinger. For å gjøre dette: Kontakt kundeservice.

Hvilke forskjellige betalingsalternativer har jeg?

Du kan velge mellom Postoppkrav/Kontant ved leveranse og Bank/Kredittkort (VISA/Mastercard).

Mine varer er ikke blitt levert på utlovet tid.

Hvis Din bestilling ikke kan leveres innen utlovet tid kommer vi, kort etter å ha mottatt din ordre, levere en melding om den nye leveringstiden. Hvis du ikke får noen melding ber vi deg kontakte vår kundeservice så vil du få beskjed.

Hva gjør jeg hvis varene har blitt transportskadet?

Transportskader utbedres uten kostnad for våre kunder. Hvordan du gir beskjed om en slik skade kan du lese om under Feil ved Leveranse.

Hvilke sikkerhetsinnstillinger kreves?

For å kunne handle på Sykkelstasjonen.no sin hjemmeside kreves det att din browser aksepterer cookies. Cookies er en liten tekstfil som spares på din datamaskin. Det er altså ikke noe program, og kan således ikke gjøre noe på din datamaskin. Se dokumentasjonen for din browser for å få informasjon om hvordan du aktiverer cookies

Kan alle produkter brukes i Norge?

Alle produkter brukes i Norge.